Від Розмаїття талантів до життєвих перспектив (газета "Черкаський край", № 40 від 27.05.2011, автор Наталя Віргуш)

Від Розмаїття талантів до життєвих перспектив

Гала-концерт переможців огляду-конкурсу ху­дожньої самодіяльності студентів І-ІІ-х курсів Черкаського політехнічного технікуму "Україна — любов моя" присвячений 20-й річниці незалеж­ності України, пройшов у Черкасах.

Це було справжнє свято талантів, розвитку яких у цьому технікумі — одному з найпрестижніших вищих навчальних закладів 1-го рівня акреди­тації не тільки в області, а й в Україні — приділя­ють особливу увагу.

Кожна молода людина, — го­ворить директор Черкась­кого політтехнікуму Дмитро Галат, — має якесь певне обда­рування, яке може допомогти їй стати самодостатньою, всебічно розвиненою, а отже й успішною особистістю — і в житті, і в об­раній професії. Завдання ж на­шого педагогічного колективу — створити всі необхідні умови для розкриття цих здібностей, дати нашим вихованцям впевненість у тому, що вони — кращі.

І вони, дійсно, такими є.

Технічні, раціоналізаторські розробки студентів Черкаського політтехнікуму привертають увагу фахівців своєю неординарністю, їх визнають одними з найбільш перспективних на різноманітних обласних та республіканських конкурсах. А створеними ними приладами, устаткуванням, до­робками, які демонструються на постійно діючій у технікумі ви­ставці технічної і художньої твор­чості, захоплюється кожне нове покоління абітурієнтів — тих, хто вирішив продовжити своє на­вчання і отримати спеціальність саме в цьому вищому навчальному закладі.

"Невже і ми так зможемо?" — такі слова нерідко можна почути від юнаків і дівчат у Дні відкритих , дверей.    "Обов'язково зможете! — обіцяють їм і самі студенти, і викладачі цього ВНЗ. — Бо неталановитих людей просто не буває.  Головне — визначитись, чого ти хочеш добитися у житті і настійно працювати для досяг­нення своєї мети".

Така тут педагогічна політи­ка — розкривати і розвивати зді­бності своїх вихованців. Безу­мовно, передусім — професійні. Бо завдяки їм вони й будувати­муть своє майбутнє. Слід ска­зати, що за майже 90 років сво­єї діяльності технікум підготував понад 19 тисяч елітних спеціа­лістів технічного профілю, ба­гато з яких стали керівниками підприємств різних форм влас­ності, організаторами виробни­цтва, майстрами, винахідниками, вченими, науково-педагогічними працівниками.

Сьогодні ж технікум готує мо­лодших спеціалістів з 9-ти спеці­альностей. Це — «Монтаж і екс­плуатація    електроустаткування підприємств і цивільних споруд» ; "Монтаж, обслуговування та ре­монт електротехнічних установок в аграрно-промисловому комп­лексі"; "Обслуговування верста­тів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів"; "Технологія обробки матеріа­лів на верстатах і автоматич­них лініях"; "Економіка підпри­ємства"; "Розробка програмного забезпечення"; "Обслуговуван­ня і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів"; "Обслу­говування та ремонт автомобілів і двигунів"; "Оціночна діяльність". А наскільки ці спеціальності при­вабливі   для   молоді,   говорить уже те, що набір до технікуму щороку залишається незмінно високим.

Перспективи, які за підтрим­ки технікуму отримують його ви­пускники, надійні і далекосяж­ні. Вони працевлаштовуються на провідних підприємствах об­ласті, майже 70 відсотків продо­вжує навчання за скороченими програмами у ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації, завдяки своїм зна­нням і фаховій підготовці у мо­лодих людей відбувається стрім­кий кар'єрний ріст, немало з них створює й власну справу.

Динамічні, енергійні, освічені — вони входять у доросле життя повністю до нього підготовлени­ми. І в своїх трудових колективах майже відразу стають лідерами, бо бути такими їх також вчить технікум, розвиваючи в своїх ви­хованців організаційні, спортив­ні, художні здібності. А разом з цим і бажання перемагати.

Так уже 10 років поспіль Чер­каський політтехнікум виборює перші місця майже в усіх ви­дах спортивних змагань серед ВНЗ І-ІІ-го рівнів акредитації. Тут створено музей спортивної слави, вщент наповнений куб­ками, здобутими на спортивних змаганнях. Технікум пишаєть­ся своїми вихованцями — відо­мими спортсменами, такими як Валентин Дем'яненко — чемпіон світу з веслування на каное, Єв­ген Гуд— капітан новоствореної футбольної команди "Славутич", Анна Трегубова — краща лучниця області, Андрій Козаков — пе­реможець та призер міжнарод­них змагань з багатоборства.

Окремим рядком серед ша­нованих і в технікумі, і в облас­ті людей стоїть ім'я Миколи Леонтійовича Середи — першого в області почесного судді СРСР, олімпійського арбітра, заслуже­ного працівника фізичної культу­ри і спорту України, який понад 40 років очолював спортивну ка­федру технікуму і в пам'ять про якого ось уже вісім років про­водиться спортивний меморіал його імені.

Велику роль у виховному процесі відіграє й художня са­модіяльність, яка сприяє ста­новленню і розвитку справжніх талантів. А їх у студентському середовищі немало.

Що це так, підтвердив і гала-концерт, участь у якому взя­ли переможці огляду-конкурсу, який проходив між групами та відділеннями протягом навчаль­ного року.

Електрики, електромехані­ки, автомеханіки, програмісти, економісти — кожен з виступа­ючих отримав того дня заслу­жені щедрі оплески від своїх од­нокурсників. На концерті були представлені різні жанри — тан­цювальний, вокальний, хоровий, художнього читання, виконува­лись театральні сценки, музичні твори тощо. І все це різнобарв'я було буквально пронизане енер­гетикою молодості, наповнене духовним потенціалом цих обда­рованих юнаків і дівчат.

Вітали учасників концерту і гості технікуму — заступник го­лови Черкаської обласної ради Василь Касян, головаобкому профспілки працівників освіти і науки Ольга Жалдак, директор обласного Будинку вчителя Світлана Панченко, директор підприємства   "Черкасиоблкіно" обласної   ради   Іван   Козленко, представники  управлінських  та      профспілкових структур  області. А голові обласного відділен­ня національної спілки кінематографістів України Олександру Деньзі на цих урочистостях було вручено Почесну Грамоту Верховної Ради України — високу державну відзнаку "За особливі заслуги перед народом". І це як орієнтир для сьогоднішнього по­коління молоді, яке своєю пра­цею, талантом прагне бути по­трібним своєму народу і державі Україна.