Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2015 року141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2007 року: 5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд.
Шифр  та найменування галузі знань: 14 Електрична інженерія.
Кваліфікація: технік-електрик.

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти - 2 рік 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 60 осіб денна форма навчання та 50 заочна

Підготовка за спеціальністю проводиться з 1988 року, є заочна форма навчання.

Молодший спеціаліст з кваліфікацією техніка-електрика готується для професійної  діяль-ності з монтажу, наладки, експлуатації, ремонту і випробуван-ня електроустаткува-ння та засобів ав-томатизації промисло-вих установок і техно-логічних комплексів; проектування, констру-ювання електроустат-кування та засобів автоматизації промис-лових установок і технологічних комплексів.

   Кваліфікаційною характеристикою випускника передбачено роботу в підрозділах проектно-конструкторських інститутів, науково-дослідних установах, монтажних, ремонтно-експлуатаційних,   пусконалагоджувальних організаціях, на підприємствах і організаціях промислової енергетики, сільського та житлово-комунального господарства на посадах техніка-проектувальника, техніка-електрика, техніка з монтажу, техніка-налагоджувальника, техніка з експлуатації, техніка-організатора виробництва, техніка з ремонту.

До проходження виробничої практики студенти додатково оволодівають робітничою професією електромонтера з обслуговування і ремонту електроустаткування.

  Провідні дисципліни фахової підготовки – "Електропостачання підприємств і цивільних споруд", "Електроустаткування підприємств і цивільних споруд", "Системи керування електроприводами", "Монтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування", "Налагодження промислових електронних пристроїв", "Економіка і організація електротехнічної служби підприємства".

Випускники електротехнічних спеціальностей технікуму продовжують навчання за скороченим терміном, денною та заочною формами переважно в Національному аграрному університеті за напрямом підготовки "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі", в Черкаському державному технологічному університеті, Кіровоградському національному технічному університеті, НТУУ "Київський політехнічний інститут" за напрямом "Електротехніка та електротехнології".