Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2015 року133 Галузеве машинобудування.

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2007 року: 5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях.
Шифр  та найменування галузі знань: 13 Механічна інженерія.
Кваліфікація: технолог.

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти - 2 рік 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб денна форма навчання

Підготовка за спеціальністю проводиться з 1996 року, з 1.09.2002р. запроваджено спеціалізацію “Комп’ютерні системи технологічної підготовки виробництва”.

Молодший спеціаліст з кваліфікацією техніка-технолога готується для виробничо-технологічної ді-яльності на виробництвах машинобудівного компле-ксу в механічних цехах, лабораторіях, конструктор-ських бюро та відділах підприємств на посадах техніка конструктора з технологічного оснащення, майстра з технічного контролю, майстра виробничої дільниці.

В процесі навчання студенти оволодівають новітніми технологіями комплексної технічної підготовки виробництва за допомогою комп’ютерної техніки, що дозволяє майбутнім спеціалістам впевнено працювати на найсучасніших виробництвах, займати посади менеджерів середньої ланки, виконувати завдання з проектування виробів або з виробничого маркетингу.

Навчальним планом передбачено додатково здобуття студентами робітничих професій “Токар”, “Фрезерувальник”.

Провідні дисципліни фахової підготовки – "Основи обробки матеріалів та інструмент; "Металорізальні верстати та автоматичні лінії"; "Технологія машинобудування та САПР"; "Технологічне оснащення"; "Технологічні основи програмування для верстатів та системи ЧПК"; "Економіка, організація та планування виробництва".

Випускники користуються в даний час високим попитом на ринку праці в регіоні та м. Київ, можуть продовжувати навчання за скороченим терміном денною та заочною формами за напрямом "Інженерна механіка" в ЧДТУ та НТУУ "КПІ".