ДОДАТКИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ В 2019 РОЦІ:

Додаток 1. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра.

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) або третій (четвертий) курс (на вакантні місця з нормативним терміном навчання) осіб на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

Додаток 3. Перелік документів, що подаються до приймальної комісії Технікуму.

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів вступних іспитів та конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти.

Додаток 5. Таблиця відповідності середнього бала документа про базову та повну загальну середню освіту обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням шкали від 100 до 200 балів.

Додаток 6. Положення про встановлення відповідності балів результатів залікових робіт додатковим балам.

Додаток 7. Перелік інженерно-технічних спеціальностей, для яких застосовуються окремі умови при переведенні на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які  зараховані  на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб